Hướng dẫn

Mỗi Tín Vật có nguyên liệu tăng bậc tương ứng. Khi tăng bậc giúp tăng vĩnh viễn các thuộc tính nhân vật. Người chơi thu thập nguyên liệu tăng bậc thông qua các hoạt động, event và săn boss.

I.NPC liên quan.

  • Tiến hành nâng cấp tại NPC nâng cấp - Lâm An Phủ

II.Nguyên liệu nâng cấp và tỷ lệ thành công.

Thu thập từ event và hoạt động + săn boss

Tín Vật Ấn Ký Tín Vật Tỷ lệ thành công %
Cấp 1

Sử dụng code Facebook

Cấp 2 1000 100
Cấp 3 1000 90
Cấp 4 2000 80
Cấp 5 2000 60
Cấp 6 5000 40
Cấp 7 10000 30
Cấp 8 15000 15
Cấp 9 20000 10
Cấp 10 40000 10

Lưu Ý: 

  • Nâng cấp thất bại tín vật sẽ bị giảm 1 cấp